TopMobility Logo

Общи условия

Моля прочетете внимателно всички условия преди да използвате приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. Използването на приложението се счита за приемане, съгласие и задължение за спазване на условията описани в следните документи:

  1. Общи условия

  2. Договор за наем на електрически велосипед

  3. Политика за личните данни

  4. Правилник за използване на електрически велосипед

Общите условия, Политиката за защита на личните данни и съответстващите на използваното от Потребителя превозно средство Договор за наем и Правилник към него са неразделни части.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ОБХВАТ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат условията за краткосрочно и възмездно ползване под наем на превозни средства предлагани в мобилното приложение на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД и неговото използване.

1.2. Ако настоящите общите условия не бъдат приети от Потребителя, той няма да получи достъп до предлаганите услуги.

1.3. Ако до услугите е получен достъп и те бъдат предоставени на Потребителя посредством приложението, се счита, че Потребителят е одобрил и приел настоящите Общи условия.

1.4. При промяна в Общите условия свързани с използване на приложението и предлаганите от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД услуги, всеки потребител ще получи уведомление, с което се задължава да ги прочете преди да използва отново услугите предлагани от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД приема, че ако Потребителя използва предлаганите услуги след като е  получил уведомлението за промяна в Общите условия, то той се е запознал с тях и ги приема безусловно.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термините използвани в Общите условия имат следното значение:

2.1.1. Мобилно приложение  е  мобилното приложение “Top Mobility”, което се използва за предоставяне на услуги от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД .

2.1.2. Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в мобилното приложение на ТОПМОБИЛИТИ  ЕООД и е получило достъп до предлаганите от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД  услуги за възмездно ползване на превозно средство налично в приложението.

2.1.3. Превозно средство е всяко средство за придвижване - електрически велосипед, тротинетка, автомобил или друго , което  е предоставено от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД  и може да бъде наето чрез приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД

2.1.4. Услуга е предоставяне за възмездно ползване на превозно средство, което е налично в приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. Наемната цена на всяко превозно средство се визуализира в приложението преди  всяка потребителска сесия и се потвърждава със започването и.

2.1.5. Потребителски профил е съвкупност от уникални данни, предоставени доброволно от всяко лице, което се е регистрирало в приложението, чрез които може да се идентифицира ползвателя на услугите.

2.1.6. Потребителска сесия е всяко използване на услугата от регистриран потребител. Периодът на потребителската сесия е от започване на пътуването до приключването му съгласно описаните в Раздел 3  условия. Една потребителска сесия не може да е по- дълга от 24 часа.

2.1.7. Абонамент е предплатена услуга за определен период от време. Абонаментът може и да е еднократен или да се подновява автоматично в зависимост от предпочитанията на Потребителя.

2.1.8. Такса е фиксирана сума, която е дължима в следствие на виновно поведение от страна на Потребителя. Таксата е безусловно дължима от страна на Потребителя и се удържа от предоставеното в приложението платежно средство, веднага след установяване на виновното поведение от страна на Потребителя.

2.1.9. Неустойка е обезщетение за вредите причинени от Потребителя при неспазване на настоящите Общи условия.

2.1.10. Правилник е документ с подробно описани правила за движение и ползване на съответното превозно средство и приложението.

2.1.11. Лична информация  е всяка информация съгласно Общия Регламент за Защита на Данните(ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR)

2.1.12. Платежно средство може да бъде всяко от изброените: банкова карта, дигитален портфейл или други методи за плащане визуализирани в приложението.

2.1.13. Платежен документ  е банково извлечение, удостоверяващо направеното плащане.

2.1.14. Промо Код  е комбинация от букви и цифри, който при въвеждане на определеното за това място в приложението, добавя определена парична стойност към портфейла на Потребителя . Паричната стойност се обявява с предоставянето на Промо кода.

2.1.15.  Обикновена дребна сделка е всяка сделка на стойност равна или по- малка от наемната цена на избраното превозно  средство за срок от  24 часа.

3. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

3.1. Мобилното приложение може да бъде свободно изтеглено от GooglePlay или AppStore.

3.2. С извършване на регистрация в мобилното приложение, всеки потребител декларира следното:

3.2.1. Потребителят се съгласява и приема, че регистрацията в приложението посредством въвеждане на код, получен чрез SMS  на въведения при регистрацията телефонен номер и потвърждението  за приемане на настоящите Общи условия, представлява обикновен електронен подпис, за който страните приемат, че е равностоен на саморъчен. Всяко действие на Потребителя от  неговия профил в приложението, ще се счита за потвърдено с полагане на собственоръчен подпис.

3.2.2. Има навършени 16 години за използване на услуги, които не изискват пълнолетие и документ за придобита квалификация за тяхното използване - примерно, но не само електрически велосипеди, тротинетки и други подобни. Използването на услугите от лица под 16 годишна възраст дори и със съгласието на техните родители/настойници не е възможно при никакви обстоятелства.

3.2.3. Има навършени 21 години и свидетелство за правоуправление на превозните средства, които изискват такова, съгласно нормативната уредба в Република България- примерно, но не само- автомобили, скутери и други.

3.2.4. Телефонният номер с който се е регистрирал в приложението  е свързан с него, и гарантира, че може да получава кодове за верифициране на достъпа до приложението, както и друга кореспонденция свързана с използваната услуга.

3.2.5. Има достъп до имейла, с който се е регистрирал в приложението и всички изпратени до този електронен адрес съобщения ще се считат за получени от Потребителя.

3.2.6. Има банкова карта, която може да се свърже с неговия профил.  Потребителят се съгласява, че всяка банкова карта, чийто данни са въведени в приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД ще бъде използвана от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД или други институции извършващи електронни плащания, с които ТОПМОБИЛИТИ има сключен договор, за извършване на електронни плащания. Всички начислени суми съгласно настоящите Общи условия и дължими от Потребителя могат да бъдат събирани от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД.  Потребителят гарантира, че в банковата карта има налични средства, с които да гарантира плащанията свързани с ползване на услугата и допълнително начислените такси, неустойки и други. Ако определено плащане не може да бъде извършено по някаква причина, то ще бъде поискано от Потребителя чрез платежната система на мобилното приложение. Ако Потребителят не осигури достатъчно разполагаеми средства в банковата си карта ТОПМОБИЛИТИ ЕООД приема, че Потребителя отказва да плати дължимата сума  и  запазва правото си да потърси своите права по съдебен ред. Ако Потребителят предостави данни на банкова карта, която не е негова собственост дължи неустойка съгласно чл.8.2.

3.2.7.Потребителят носи цялата отговорност за предоставените данни, като декларира, че това са неговите лични данни по смисъла на Общия Регламент за Защита на Данните(ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR) В случай, че Потребителят предостави данни на друго лице, без да е  изрично упълномощен за това, то се счита, че данните са предоставени незаконосъобразно и Потребителят е наясно с последствията произтичащи от това. При представяне на данни на друго лице без да е упълномощен за това Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2

3.3. За получаване на достъп до използване на услугите може да бъде поискано удостоверяване на самоличността. Потребителят приема, че ако откаже да представи  изисканото доказателство за самоличност, достъпът до услугите може да бъде блокиран.

3.4. Потребителят приема, че носи цялата отговорност за осигуряване на достъпа до мрежата с данни за използване на услугите. Потребителят е наясно и приема, че ако получи достъп до или използва услугите от устройство с безжичен достъп до интернет, ще бъде използвана мобилна мрежа за данни. Потребителят е наясно и приема, че в услугите може да възникнат повреди и/или закъснения свързани с използването на интернет и електронни комуникации.

3.5. Потребителят няма право да използва приложението за събиране на данни с комерсиална цел. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

3.6. Потребителят отговаря за софтуера и/или актуализациите, изисквани за използване на услугите, предлагани от мобилното приложение на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД не гарантира, че услугите или каквато и да е част от услугите ще работят с конкретен софтуер или устройство.

3.7. Потребителят приема и се задължава, че цялата информация, предоставена в неговия профил е точна, пълна, вярна и актуална. Потребителят се съгласява, че достъпът до и използването на услугите ще бъдат блокирани ако въведе неприемлив или изтекъл платежен документ или представи непълна или неактуална информация.

3.8. Ако ТОПМОБИЛИТИ ЕООД по някакъв начин установи, че Потребителят е регистриран в приложението с неправилно въведена информация за самоличност, Потребителят ще дължи неустойка съгласно чл.8.2 и достъпът на Потребителя до услугите ще бъде премахнат.

3.9. Ако ТОПМОБИЛИТИ ЕООД установи, че Потребителя участва  в измамни дейности, ТОПМОБИЛИТИ ЕООД запазва правото си да заведе съдебно дело и да получи обезщетение за вредите ,нанесени от Потребителя.

3.10. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД по своя лична преценка може да ограничи или изцяло да предотврати използваните от Потребителя услуги, без да посочва причина, по всяко време и без съгласието на Потребителя.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

4.1. За използване на услугата Потребителят декларира, че:

4.1.1. Има необходимата компетентност за използване на избраното от него превозно средство

4.1.2. E запознат с използването на избраното превозно средство и има физическата и психологическата компетентност да използва избраното превозно средство.

4.1.3.Неотменимо приема всички отговорности и рискове, които могат да възникнат от лично нараняване, телесна повреда на трети лица, щета по превозното средство и друго имущество или смърт.

4.1.4. Носи цялата отговорност за определяне дали неблагоприятни условия, като например дъжд, мъгла, сняг, градушка, заледяване, температурни промени или светкавици и други правят управлението на избраното превозно средство опасно.

4.1.5. Е длъжен да  съобразява своите навици за управление на избраното превозно средство и спирачното разстояние съобразно други фактори, като например време, видимост, фактори на околната  среда, струпване на хора и състояние на трафика. Докато го управлява ще се отнася с уважение към околната среда, трети лица и други живи същества

4.1.6. Ще спазва правилата за движение по пътищата, предвидени в законодателството, което е в сила по въпроси, касаещи управлението на избраното превозно средство(правила за шофиране, паркиране и др.). Потребителят ще носи цялата отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат поради негово нарушение на тези правила. При нарушение на правилата за движение по пътищата Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.2. Потребителят може да получи достъп до най- близкото превозно средство до неговото местоположение, чрез мобилното приложение на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД.

4.3. За да започне използването на превозното средство от Потребителя,  трябва да бъде прочетен баркодът (QR код), който е наличен върху избраното превозно средство,  чрез мобилното приложение на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. Потребителят трябва да потвърди избора си, както и визуализираната информация за метода на изчисление на цената на наема на превозното средство.

4.4. Цената на наема, както и съпътстващите такси и неустойки подлежат на промяна едностранно от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. Наемната цена на всяко превозно средство се визуализира в приложението преди  всяка потребителска сесия и се счита за потвърдена от Потребителя със започването и.

4.5. По своя лична преценка ТОПМОБИЛИТИ ЕООД може да създава Промо кодове, които да предоставя на потребителите посредством съобщения в мобилното приложение, на електронната поща или други маркетингови кампании. Промо кодовете могат да са ограничени само за определен брой потребители.

4.6. Преди всяко използване на превозно средство Потребителят трябва да извърши основен контрол на безопасността по отношение на здравината на гумите, спирачната система, изправност на оборудването, както и каквито и да е признаци за повреда, необичайно или прекомерни надрасквания или други проблеми, които ясно могат да бъдат забелязани или изискват поддръжка. Стъпките за проверка са подробно описани в Правилника на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД

4.7. Потребителят се съгласява, че няма да използва превозното средство в случай на явна опасна ситуация и незабавно ще уведоми ТОПМОБИЛИТИ ЕООД чрез приложението или на имейл office@topmobility.bg

4.8. При управление на избраното превозно средство Потребителят се задължава да спазва Закона за движение по пътищата, както и следните правила при управление на електрически велосипеди :

4.8.1. При управление в тъмната част на денонощието или намалена видимост, Потребителят трябва да носи светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан.

4.8.2. Да се движи по изградените велоалеи, а при липса на такива възможно най-близо до дясната граница на платното за движение, ако по платното е разрешено движение на избраното превозно средство.

4.8.3. В тъмната част на денонощието и/или при намалена видимост да управлява електрическия велосипед с включени светлини.

4.8.4. Да използва светлоотразителна жилетка при движение извън населени места през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

4.8.5. Позволено е управление на превозно средство само с изправна спирачна уредба.

4.8.6. Ползването на каска от лица под 18 години е задължително.

4.8.7. Забранено е движението по пътища с максимално разрешена скорост над 50км/ч, освен ако не е изградена велоалея.

4.8.8. Забранено е управлението в зони, в които управлението на превозното средство е забранена.

4.8.9. Забранено е управление на превозното средство в бус ленти.

4.8.10. Забранено е управлението на електрически велосипеди и тротинетки с повече от 25км./ч.

4.8.11. Забранено е с електрически велосипед или тротинетка да превозва други лица. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.
4.8.12. Забранено е да се движи успоредно на друго двуколесно превозно средство по пътното платно.

4.8.13. Потребителят трябва да управлява електрическия велосипед винаги  с две ръце на кормилото .

4.8.14. Забранено е да освобождава педалите, с които контролира превозното средство.

4.8.15. Забранено е карането в близост до или държането за друго ППС.

4.8.16. Забранено е тегленето, бутането, тласкането или транспортирането на предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението. Забранено е превозване на предмети в кошницата на електрическия велосипед с тегло по- голямо от 5 кг.

4.8.17.   Забранено е управлението по площи предназначени само за пешеходци.

4.8.18. Пресичането на пешеходни пътеки следва да е посредством бутане на електрическия велосипед.

4.8.19. Забранено е ползването на мобилен телефон, таблет, портативно устройство за слушане на музика или каквито и да е други разсейващи устройства или предмети по време на управление.

4.8.20. Забранено е използването на превозното средство за планинско изкачване, акробатични или други неуместни действия.

4.8.21. Забранено е паркиране по начин, който нарушава обществения ред и частната собственост. При паркиране в тревните площи, в подлези, във/пред входове и в/пред гаражи Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2

4.8.22. Забранено е паркиране по начин, който възпрепятства безопасността на движението на превозни средства и пешеходци, инвалиди или хора с ограничена мобилност. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.8.23. Забранено е превозното средство да бъде използвано в надпревари, състезания и други подобни дейности.

4.8.24. Забранява се използването на превозното средство по неасфалтирани пътища, покрити с вода зони(по начин възпрепятстващ шофирането) или каквито и да е забранени и незаконни зони.

4.8.25. Забранява се използването на превозните средства с цел получаване на възнаграждение или с цел преотдаване на трети лица, освен ако в договора за наем на електрически велосипед не е предвидено друго. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.8.26. Забранено е качването в градски транспорт с превозно средство. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.8.27. Забранено е транспортиране на превозното средство с други лични превозни средства. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.8.28. Забранено е използването на превозните средства под влияние на алкохол, лекарства, наркотици или каквито и да е вещества, които могат да възпрепятстват или нарушат способността за безопасно управление. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.9. Потребителят като физическо лице носи цялата отговорност съгласно общите условия.

4.10. Един потребител може да наеме толкова  електрически велосипеда през своя профил, колкото позволява мобилното приложение, като тяхното активиране става последователно. Потребителят носи пълна отговорност за всички превозни средства наети през неговия профил в приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, съгласно настоящите Общи условия. При нарушение Потребителят носи отговорност, за всички наложени глоби,  неустойки, вреди и други щети, възникнали в тази връзка.

4.11. Потребителят се задължава да използва услугите предоставяни от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД  единствено за законни цели. В противен случай ще носи отговорност за всички щети, които могат да възникнат. При такива случаи ще се прилага чл.10.1 от общите условия и Потребителят никога повече не може да бъде потребител на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД.

4.12. Потребителят потвърждава и знае, че превозните средства не са на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината.

4.13. Максималният период на наемане на Превозните средства за едно пътуване е 24 часа. Потребителят се задължава да приключи своето пътуване посредством приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД в рамките на 24- часовия процес, след което може да наеме превозното средство отново.

4.14. Броят на превозните средства е ограничен и ТОПМОБИЛИТИ ЕООД никога не гарантира годността и техническата изправност на превозните средства.

4.15. Потребителят приема, че има право да използва превозните средства единствено в обозначените в приложението зони. При извеждане на превозните средства извън обозначените зони, ТОПМОБИЛИТИ ЕООД ще изключи заряда на електрическото превозно средство, но ще продължи да начислява наем за ползването му до приключване на наема съгласно процедурата описана в чл.4.9.36 от настоящите Общи условия и Правилника. При нарушение потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2,

4.16. Потребителят се съгласява, че ТОПМОБИЛИТИ ЕООД не гарантира безопасността в зоната, в която се извършва пътуването.

4.17. Потребителят е информиран и се съгласява, че за да приключи използването на услугата трябва да го отрази в приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД като следва съответните стъпки. Спирането и паркирането на електрическия велосипед не прекратява ползването на услугата, ако това не е направено изрично чрез приложението. Потребителят дължи начислените суми за ползване на електрическия велосипед до правилното отразяване на приключването на ползването на превозното средство в приложението.

4.18. Потребителят е запознат и се съгласява, че ползването на услугата не може да бъде прекратено, ако не е направена поне една снимка на превозното средство, която да отразява реалното му състояние. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.19. Потребителят е информиран и се съгласява, че заплащането на дължимата наемна цена се извършва автоматично от предоставеното в профила на Потребителя платежно средство, след изпращане на снимката на превозното средство, а стойността се визуализира в приложението.

4.20. Заплащането на услугата може да се извърши и от парични средства заредени предварително в дигиталния портфейл на Потребителя.

4.21. Заплащането на услугата може да е посредством абонамент. Лица под 18 години не могат за ползват абонамент.

4.22. След заплащане на услугата, Потребителят се задължава да паркира електрическия велосипед на обозначените в приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД зони, в изправено положение и с разпъната степенка, кореспондиращо с естетиката на градската зона и в съответствие с Правилника. При нарушение Потребителят дължи неустойка съгласно чл.8.2.

4.23. Превозните средства, които не бъдат върнати в рамките на 24 часа(с приключено ползване посредством приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД), ще бъдат счетени за обсебени, загубени или откраднати и на Потребителя ще бъдат начислени съответните такси и неустойки съгласно чл.8.2.. Освен ако не бъде представено разумно основание, Потребителят се съгласява, че отговорността се носи от крайния потребител, който е започнал или приключил потребителска сесия със съответното превозно средство. Ако ТОПМОБИЛИТИ допусне че определено превозно средство е обсебено, откраднато или загубено, може да предприеме всякакви действия включително, но не само като уведомяване на съответните органи, връщане на превозното средство без да уведоми Потребителя и други действия. Страните се съгласяват, че информацията в базата данни на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД ще представлява достатъчно доказателство при евентуален спор и ще бъде обвързваща за страните.

4.24. Общата товароносимост на електрическите велосипеди  е 120kг. Докато управлява електрически велосипед Потребителят може да носи общо 120кг. включително собственото си тегло и до 5кг багаж поставен в кошницата.

4.25. Електрическият велосипед е електрическо превозно средство, чиито батерии трябва да се зареждат периодично, за да може да бъде управлявано безопасно. Потребителят се задължава да го използва по безопасен и благоразумен начин с оглед на всички ограничения и изисквания.

4.26. Зарядът на електрическото превозно средство намалява по време на използване (на базата на разстояние и време), като намаляването на заряда на електрическото превозно средство може да доведе до намаляване на скоростта и други експлоатационни характеристики както и пълно изтощаване.

4.27. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД не гарантира нивото на заряд на електрическото превозно средство. Зарядът може да се променя по време на всеки наем. Потребителят няма право да зарежда електрическия велосипед по какъвто и да е начин.

4.28. Скоростта на изтощаване на батерията на електрическото превозно средство може да варира в зависимост от състоянието на пътя, времето и други фактори или елементи. Потребителят има отговорност да провери нивото на заряд на електрическото превозно средство и да се увери, че то е достатъчно, преди да започне да го управлява.

4.29. Разстоянието или времето за което Потребителят може да използва електрическото превозно средство, преди да загуби своя заряд, не се гарантират от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. Електрическото превозно средство може да спре да работи по всяко време на  наема, включително преди достигане на желаната дестинация.

4.30. Ако батерията на електрическото превозно средство се изтощи по време на наем, Потребителят може да приключи ползването му съгласно настоящите Общи условия. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД изчислява стойността на наема съгласно обявените цени и условия при наемане на превозното средство, в зависимост от използваното време до окончателното приключване на потребителската сесия.

4.31. Потребителят е длъжен да докладва незабавно всякакви злополуки, сблъсъци, щети, лично нараняване, смърт, откраднато или загубено превозно средство на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД  посредством избран метод от приложението на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД  в меню Помощ  и на компетентните органи на тел.112.

4.32. Потребителят носи всички видове законна и наказателна отговорност и други разноски, щети и загуби, нараняване или смърт, претенции и искове, разходи и разноски, неустойки, адвокатски хонорари и съдебни разноски, свързани с превозното средство, които са възникнали или се отнасят до периода на ползване и използваното превозно средство.

4.33. Потребителят декларират, че при нарушение на клаузите описани в общите условия носи отговорност съгласно Раздел 8 от Общите условия.

4.34. Ако Потребителя възрази срещу определена такса или неустойка начислена в платежното средство, трябва в срок от 3 дни да уведоми ТОПМОБИЛИТИ ЕООД посредством мобилното приложение или на електронен адрес office@topmobility.bg, като предостави цялата известна му информация като например дата на пътуване, приблизителния начален и краен час на пътуване,  данни за потребителския си профил, както и банкови извлечения доказващи наложената такса или неустойка. Възраженията отправени в рамките на посочения срок, ще бъдат разгледани от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД и в рамките на 30 календарни дни Потребителят ще получи обосновано  становище.

4.35. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД не носи отговорност за изгубени или забравени вещи по време или в края на потребителската сесия.

5. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Потребителят се съгласява, че Превозните средства и всяко оборудване на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД са  частна собственост и принадлежат на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД.

5.2. Превозните средства не могат да бъдат конфискувани, задържани или поставяни под запор заради задължения на Потребителя или трети лица.

5.3. Потребителят е наясно и се съгласява, че превозните средства са с инсталирана система за проследяване на местоположението.

5.4. Потребителят не трябва да разглобява, поврежда, надписва или променя, ремонтира или унищожава което и да е превозно средство или оборудване от собствеността на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД.

5.5. Използването на услугата не дава права на Потребителя да използва търговското наименование, търговската марка, логото или наименованията на продукти и услуги притежание на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД за рекламни, справочни или промоционални цели без писменото съгласие на  ТОПМОБИЛИТИ ЕООД. Потребителят носи цялата отговорност за всички щети и пропуснати ползи в резултат на негово нарушение на тези правила.

5.6. При констатирани нарушения на чл. от 5.1 до 5.5 включително, ТОПМОБИЛИТИ ЕООД ще блокира едностранно профила на Потребителя, което не може да се тълкува като отказ от правото му на обезщетение за щети и/или пропуснати ползи.

6. ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Потребителят се съгласява, че всички рискове възникнали от използването на услугите, ще бъдат лично негови в максимална степен, разрешена от приложимото законодателство.

6.2. Никакви косвени, случайни, специални и други, включително загуба на печалба, загуба на данни, лично нараняване или смърт и имуществени щети, които са свързани или по някакъв начин произтичат от използването на услугите предлагани от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД , не водят до подвеждане под отговорност за понесени вреди или загуби.

6.3. Потребителя носи лична и пълна отговорност за безопасното движение на превозните средства.

6.4. Превозните средства се предоставят в състоянието в което се намират и според разполагаемостта, като Потребителят разчита на тях по своя собствена преценка.

6.5. При всички случаи които се считат за форсмажор страните не носят отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на някое от своите задължения съгласно общите условия.

7. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

7.1. Възникналите спорове между ТОПМОБИЛИТИ ЕООД и Потребителя могат да се решат доброволно посредством преговори между страните.

7.2. Неразрешените доброволно между страните спорове се решават от компетентния български съд. В случай че Потребителят е чужд гражданин, ТОПМОБИЛИТИ ЕООД може да отнесе възникналия между страните спор за решаване пред чуждестранен съд - в държавата, чиито гражданин е Потребителя.

8. ТАКСИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. При нанесени щети по имуществото на  ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, Потребителя трябва да заплати стойността на повредените или унищожени Детайли/Елементи, съгласно приложения ценоразпис както следва :

 

Детайл/Елемент*

Такса

1

Ръкохватки за кормило

25.00 лв.

2

Спирачен лост

50.00 лв.

3

Педали

25.00 лв.

4

Кормило

250.00 лв.

5

Курбели

50.00 лв.

6

Калник

50.00 лв.

7

Кошница

50.00 лв.

8

Преден фар

25.00 лв.

9

Заден стоп

25.00 лв.

10

Светлоотразители за каплите

10.00 лв.

11

Верига

25.00 лв.

12

Стойка за телефон с безжично зареждане

100.00 лв.

13

Степенка

50.00 лв.

14

Заключващ механизъм на гумата

150.00 лв.

15

Компютър

300.00 лв.

16

Гума с капла

200.00 лв.

17

Рамка на велосипед

500.00 лв.

18

Батерия

750.00 лв.

19

Електромотор

300.00 лв.

20

Средно движение

250.00 лв.

21

Седалка

50.00 лв.

22

Пневматично колче

100.00 лв.

*За неописани в ценоразписа детайли, стойността на щетата, дължима от Потребителя, се определя след получаване на официална оферта от производител.

8.2. При нарушение на Общите условия Потребителя дължи неустойки съгласно приложения ценоразпис, както следва:

Нарушение на Общите условия

Неустойка

1

При нарушение на правилата за движение по пътищата съгласно чл.4.1.6

100.00 лв.

2

При паркиране извън обозначените зони съгласно чл.4.22:

 

2.1

Паркиране в Жълта зона

50.00 лв.

2.2

Паркиране в Червена зона

100.00 лв.

3

При използване на превозното средство извън обозначените зони съгласно чл.4.15

80.00 лв.

4

При паркиране по начин възпрепятстващ безопасността на движението на пешеходци , инвалиди и хора с ограничена мобилност, съгласно чл.4.8.22 съгласно чл.

100.00 лв.

5

При паркиране в тревните площи, в/пред подлези, във/пред входове и в/пред гаражи, съгласно чл.4.8.21

50.00 лв.

6

При качване в градски транспорт с превозното средство, съгласно чл.4.8.25

50.00 лв.

7

При 'регистриран в приложението с неправилно въведена информация за самоличност, съгласно чл. 3.2.7

100.00 лв.

8

При представяне на неверни лични данни или представяне на данни на друго лице без да е упълномощен за това, съгласно чл. 3.7

100.00 лв.

9

При предоставяне на несъответстваща на изискванията снимка за трети и  всеки следващ път, съгласно чл.4.18.

30.00 лв.

10

При установено събиране на данни от Приложението  с комерсиална цел, съгласно чл.3.5.

300.00 лв.

11

При предоставяне на данни за банкова карта, която не е собственост на Потребителя, съгласно чл.3.2.6

200.00 лв.

12

При използването на превозните средства с цел получаване на възнаграждение или с цел преотдаване на трети лица, съгласно чл. 4.8.24

300.00 лв.

13

При обсебване, кражба или загубване на превозното средство, съгласно чл.4.23

1 500.00 лв.

14

При транспортиране на превозното средство с други лични превозни средства, съгласно чл.4.8.26

200.00 лв.

15

При превоз на други лица с електрически велосипед или тротинетка, съгласно чл.4.8.11

100.00 лв.

16

При използването на превозните средства под влияние на алкохол, лекарства, наркотици или каквито и да е вещества, които могат да възпрепятстват или нарушат способността за безопасно управление, съгласно чл.4.8.27

200.00 лв.

8.3. За всички наложени такси и неустойки, които не са заплатени от Потребителя съгласно чл.3.2.6 от настоящите Общи условия, Потребителят дължи административна такса в размер на 30.00лв. с включен ДДС

8.4. Всички описани в ценоразписите по чл.8.1 и 8.2 суми, дължими за такси и неустойки са в български лева и с включен ДДС

9. ОТМЯНА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

9.1. Всеки потребител има право да предяви претенция за възстановяване на парични средства.

9.2. Потребителят декларира, че няма да предявява искания за обезщетение, лихва и други претенции спрямо ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, за забавено възстановяване на парични средства.

9.3. Претенцията за възстановяване на парични  средства, трябва да бъде изпратена до ТОПМОБИЛИТИ ЕООД посредством мобилното приложение  или на имейл адрес office@topmobility.bg, най- късно до 10 дни след направеното плащане предмет на претенцията. Потребителят се задължава да предостави подробна и изчерпателна информация за своята претенция, като задължително в нея включи следната информация:

9.3.1. Имейл адрес на профила от който е използвана услугата предмет на претенцията.

9.3.2. Телефонен номер към профила от който е използвана услугата предмет на претенцията.

9.3.3. Банково извлечение с данни за направеното плащане предмет на претенцията.

9.3.4. Дата, час и продължителност на потребителската сесия свързана с плащането, предмет на претенцията.

9.3.5. Снимки, които са свързани с претенцията, ако е приложимо.

9.4. В срок от 30 дни ТОПМОБИЛИТИ ще разгледа претенцията на Потребителя, като направи необходимите проверки и ще изготви становище, което ще бъде изпратено до Потребителя на имейла, от който е получена претенцията.

9.5. Ако в резултат на извършената проверка при разглеждане на претенцията на Потребителя, се дължи възстановяване на парични средства, те ще бъдат възстановени съгласно избрания метод на плащане от Потребителя.

9.6. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД не гарантира срокове за възстановяване на парични средства. Срокът за възстановяване на паричните средства зависи от кореспондиращите банки и платежните институции, които използват Потребителя и  ТОПМОБИЛИТИ ЕООД.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД може да прекрати достъпа до услугата чрез мобилното приложение по всяко време без предизвестие.

10.2. Потребителят може да прекрати използване на услугата по всяко време без предизвестие, като дължимите суми, такси и неустойки свързани с вече използваните от него услуги, остават дължими до окончателното им изплащане, независимо от това, че Потребителят е прекратил използването на услугата.

С подписване на настоящите Общи условия, Потребителят подписва и Договор за наем на използваното от него превозно средство както следва:

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД

Договорът за наем, се счита за сключен между страните с всяко започване на потребителска сесия за възмездно използване на електрически велосипед  предоставен от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД и се прекратява с изтичане на потребителската сесия. Всички данни за потребителската сесия, се съхраняват в профила на Потребителя започнал сесията.

Страни по договора

ТОПМОБИЛИТИ ЕООД с ЕИК 207574793 и, Адрес:  гр. Аксаково, п.к. 9154,  М-ст Чанлъка П.И. № 00182.45.47 ,  наричан в договора Наемодател

И

Потребител на предоставяните от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД  услуги, който е започнал сесия, идентифициран посредством потребителския профил, наричан Наемател

I. Предмет на договора

Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване електрически велосипед/и, които следва да се използват от Наемателя съгласно българското законодателство и Общите условия на Наемодателя, които са неразделна част от договора за наем.

II. Срок на договора

Срокът на договора се определя от времето, в което Наемателят е използвал избраното/ите превозно/и средство/а, но не може да бъде по- дълъг от 24 часа. Продължителността на срока на договора се изчислява след приключване на потребителската  сесията за наем на електрическия/те велосипед/и, като за начало се счита започване на потребителската сесия, а за край нейното приключване. Информацията за начало и край на потребителската сесия е налична в профила на Наемателя.

III. Права и задължения

Правата и задълженията на страните са описани подробно в общите условия на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, които са неразделна част от настоящия договор. С приемане на Общите условия, Наемателят потвърждава подписването на настоящия договор и се съгласява с всички задължения и отговорности произтичащи от ползването на услугата.

IV. Прекратяване

Прекратяването на договора става автоматично след приключване на потребителската сесия по начина описан подробно в Общите условия и Правилника към настоящия договор.

Страните се съгласяват настоящия договор да има правна сила на собственоръчно подписан и да послужи където е необходимо, включително и пред компетентния български съд.

ПОЛИТИКА ЗА  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Личните данни, които ТОПМОБИЛИТИ ЕООД събира и обработва  са подробно описани в чл.6

  2. С оглед предоставяне на услуги ТОПМОБИЛИТИ ЕООД има право да събира, обработва, предоставя и съхранява личните данни на потребителите. Личната информация може да бъде предоставена на компетентните държавни органи и/или институции както и на трети страни в предвидените от закона случаи. Срокът за съхранение на предоставената информация е 4 години и 6 месеца, което се обосновава от чл.82, ал.4 от ЗАНН и чл. 80 и 81 от НК във връзка с с чл.189 от ЗДвП. Всеки потребител може да получи информация  по всяко време за съхраняваните от ТОПМОБИЛИТИ ЕООД негови лични данни.

  3. Всеки потребител може сам да коригира своите лични данни като влезе в личния си профил и направи желаните от него промени.

  4. Всеки потребител има право да поиска коригиране или заличаване на събраните лични данни, но не преди изтичане на срока по чл.2, като изпрати електронно съобщение на адрес office@topmobility.bg, в което декларира желанието си неговите лични данни да бъдат коригирани или заличени.

  5. С изтриване на потребителския профил в мобилното приложение на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, данните на Потребителя не се изтриват, а се съхраняват съгласно срокът по чл.2

  6. Личните данни които ТОПМОБИЛИТИ ЕООД събира и обработва са следните:

6.1. Информация за профила на Потребителя като Име, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пол, адрес, информация за плащане, като например данни за банкова карта.

6.2. Снимка на свидетелство за правоуправление на превозно средство, когато се изисква такова.

6.3. Снимка на Потребителя за удостоверяване на самоличността когато се изисква такова.

6.4. Снимка на документ за самоличност, когато се изисква такъв.

6.5. Данни за местоположение.

6.6. Данни за всяка сесия с наетото превозно средство като маршрут, продължителност и други.

7. ТОПМОБИЛИТИ ЕООД може да използва събрани лични данни за:

7.1. Потвърждение, че Потребителя отговаря на изискванията за използване на избраната услуга.

7.2. Наблюдение, проследяване и сервиз на превозните средства на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, включително когато се използват от Потребителя.  Когато е приложимо, това включва събиране на изображения и/ или видеозаписи.

7.3. Да обработва плащания.

7.4. Да осъществява връзка с Потребителя посредством профила му в  мобилното приложение, като изпраща свързани с услугата съобщения, включително информация за промяна във функциите или подобрения.

7.5. Когато е приложимо да изпраща анкети или маркетингови съобщения от свое име или от името на трети страни.

7.6. Да оптимизира, разработва и подобрява предоставените услуги, като може да използва доставчици на анализ на трети страни.

7.7. Да установява, разследва и предотвратява дейности, които нарушават политиките или условията на ТОПМОБИЛИТИ ЕООД, или са незаконни, включително случаи на нарушения на трафика или злополуки, което може да включва споделяне на информация с правителствени агенции като правоприлагащи агенции и общински власти, които може да се намират извън държавата, в която живее Потребителя.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД

guide_image_1.pngguide_image_2.pngguide_image_3.pngguide_image_4.pngguide_image_5.pngguide_image_6.png